- รับจัดทัวร์ภายใน–ต่าง            ประเทศ
   - รับจองตั๋วเครื่องบิน  
   - รับจัดจองโรงแรม,รถเช่า
   - ร้านอาหาร  ท่องเที่ยว
   - ไทย – ลาว – จีน
   - รับทำวีซ่า  ลาว,พม่า  จีน  
             
 
 
 
 
 
 
 
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
     
          ท่องเที่ยว ภาคตะวันออกสุดของชายแดน พม่า-จีน-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา   
     
 
3 วัน 2 คืน
 
     
     
 
 
     
     วันแรกแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง(160 k.m) – เมืองลา(90 k.m) (ลาสเวกัสแห่งเอเชียอาคเนย์)  
 
  07.00 น. รับคณะที่นัดพบ ในเมืองเชียงราย จากนั้นออกเดินทางไปยังด่าน อ.แม่สาย
  08.30 น. ผ่านพิธีการชายแดน ไทย – พม่า ออกเดินทางจากเมืองท่าขี้เหล็กบนถนนลาดยาง ผ่านเมืองท่าเดื่อถึงเมืองเพียก หรือเมืองพยากค์ มีทางแยกไปยังเมืองยอง เมืองหลวยซึ่งจะสามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้อีกทางหนึ่ง จากนั้นเดินทางต่อ สัมผัสธรรมชาติงดงามถึงหมู่บ้านปางควาย ก่อนจะลงเขาเข้าสู่ที่ราบเชียงตุงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่มีภูเขารายรอบ แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารในเมืองเชียงตุง หลังจากนั้นเดินทางต่อไปบนเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ผ่านหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ
   
    
  บ่าย ถึงเมืองลา ซึ่งตั้งอยู่ชายแดนประเทศจีน เป็นเขตปกครองพิเศษที่ 4 ที่ทางการพม่าให้สิทธิในการปกครองตนเอง มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจของตนเอง เพียงแต่ไม่มีสิทธิในการดำเนินนโยบายกับต่างประเทศ แต่เดิมเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์พม่า ปัจจุบันปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว นำคณะเยี่ยมชมวัดพระนอน, วัดจินตะและพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
   
  เย็น
นำคณะเข้าที่พักที่โรงแรม Pa Lai หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็นจากนั้นนำคณะท่องราตรีเมืองชายแดนตามอัธยาศัย
 
     
     วันที่สอง  เมืองลา – เชียงตุง  
 
  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ตลาดโต้รุ่ง เที่ยวชมตลาดชาวไทยลื้อยามเช้า ช้อปปิ้งของป่าและสินค้าจากประเทศจีน จากนั้นออกเดินทางกลับเชียงตุง
   
  เที่ยง
ถึงเมืองเชียงตุง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
“เชียงตุง” เป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออก เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่างๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติ มากกว่าห้าสิบวัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมือง แบบอาณานิคมอังกฤษ ผสมผสานกับสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น ดูกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์ แปลกตา นำชมวัดมหามุนีจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า วัดจอมคำ (วัดเขิน) เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นริมหนองตุง (หนองน้ำเมืองเชียงตุง) สวยงามอย่างยิ่งยามพระอาทิตย์ตกดิน
 
  เย็น นำคณะเข้าพักที่โรงแรม New Kyiang Tung ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งหอเจ้าฟ้า (พระราชวังของเจ้าเมืองเชียงตุง) ในอดีต รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
     
     วันที่ สาม  เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย  
 
  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะชมตลาดเช้าเชียงตุง ที่เป็นแหล่งชุมนุมซื้อขายสินค้าของทุกชนเผ่า ซึ่งมีเผ่าต่างๆ แต่งกายสีสันสวยงาม เดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าจากจีนหลายอย่างหลายชนิด จากนั้นชมต้นยางใหญ่อายุกว่า 250 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้คุ้มเจ้าฟ้าเชียงตุงในอดีต จากนั้นนำคณะชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี เจดีย์จอมคำ วัดไทยใหญ่ นมัสการพระพุทธรูปยืนที่สูงใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงตุง ระหว่างทางรับประทานอาหารกลางวัน
 
  บ่าย หลังอาหารเที่ยงนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองท่าขี้เหล็ก เที่ยวตลาดท่าล้อ ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน จากนั้นส่งกลับแม่สาย ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจำ
 
     
     
     
     
     
                                                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่              
                         แม่สลองทัวร์ (ใบอนุญาติเลขที่ 21/0108)
  ที่อยู่  96/2-3  ถนนราชโยธา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000                
           Tel. (+66) 53 712515-6    Fax. (+66) 53 711011
                          E-mail: msltour@tvf2002.com
                                                   
Current Pageid = 307