- รับจัดทัวร์ภายใน–ต่าง            ประเทศ
   - รับจองตั๋วเครื่องบิน  
   - รับจัดจองโรงแรม,รถเช่า
   - ร้านอาหาร  ท่องเที่ยว
   - ไทย – ลาว – จีน
   - รับทำวีซ่า  ลาว,พม่า  จีน  
             
 
 
 
 
 
 
 
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
     
           ท่องเที่ยวเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)  
     
 
เชียงแสน - เชียงรุ่ง - เชียงแสน ( ไปเรือ กลับเรือ )
 
     
                 ท่องเทียวเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)5วัน4คืน ไปเรือกลับเรือ เชียงรุ่งเมืองแห่งนกยุง ต้นกำเนิดแห่ง
               ชาวไตลื้อ ทางภาคเหนือของไทย สัมผัสประเพณีดั่งเดิมอันสวยงามของชาวไตลื้อ
 
     
 
 
     
     
 
  อัตราบริการ สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 16,900 บาท
 
  ราคานี้รวม ค่าบริการล่องเรือโดยสารปรับอากาศ ( เชียงแสน - เชียงรุ่ง - เชียงแสน )
  ยานพาหนะ , อาหาร , บัตรผ่านประตูที่ระบุตามรายการ
  ที่พักระดับ 4 ดาว
  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย
  ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตู วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
  ราคานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ค่าทิปคนขับรถ/ไกด์ เป็นต้น
 
     
                                                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่              
                         แม่สลองทัวร์ (ใบอนุญาติเลขที่ 21/0108)
  ที่อยู่  96/2-3  ถนนราชโยธา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000                
           Tel. (+66) 53 712515-6    Fax. (+66) 53 711011
                          E-mail: msltour@tvf2002.com
                                                   
Current Pageid = 305