ทัวร์กอล์ฟสิบสองปันนา ตำนานเมืองพาราณสี      สนามชั้นยอด ที่พักหรูหรา อาหารรสเยี่ยม

                                 
วันแรก
       เชียงราย-เชียงของ-สิบสองปันนา

เช้า รับลูกค้าจาก อ.เมืองเชียงรายเดินทางไปยัง อ เชียงของ เพื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว หลังจากนั้นนำคณะ
นั่งโดยสารรถ
Shuttle bus เพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ไปยังห้วยทรายประเทศลาวหลังจากนั้นนำค
ณะผ่านพีธีตรวจคนเข้าเมือง ประเทศลาว นำคณะโดยสารรถตู้ปรับอากาศลาวเพื่อเดินทางไปยังสิบสองปันนา
ประเทศจีนโดยใช้
เส้นทาง R3A
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านครัวไทย ที่เมืองหลวงน้ำทา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดน ลาว-บ่อเต็น ผ่านพิธีการ
ตม.ลาว ด่านบ่อเต็นข้ามสู่ชายแดนจีนด่านบ่อหาน ผ่านพิธีการ ตม.จีน เรียบร้อย  แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)
เย็น      ถึงเมืองเชียงรุ่ง  เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม และนำคณะรับประทานอาหารเย็น ก่อนนำทุกท่านเที่ยวชมถนนคนเดินเลือกชมเลือก
ซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวไทลื้อ ก่อนกลับเข้าโรงแรมที่พัก
                                                
วันที่สอง     ตีกอล์ฟ--สวนป่าดงดิบ
เช้า  หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่สนาม  กอล์ฟ วาดลวดลายวงสวิง อย่างจุใจ 18 หลุม ณ สนาม                                                     กอล์ฟกลางเมืองเชียงรุ่ง EMPARK GRAND
                            
เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงภัตตาคาร
บ่าย           นำคณะเที่ยวสวนป่าดงดิบซึ่งมีพันธ์ไม้เขตร้อนและสัตย์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยจำลองมีการ
แสดงของชนพื้นเมืองและพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อยให้นักท่องเที่ยวได้ชม มีการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงามน่าประทับใจ
เย็น            และนำคณะรับประทานอาหารเย็น ก่อนนำทุกท่านก่อนกลับเข้าที่พัก    
วันที่สาม     ตีกอล์ฟเมืองพารา - วัดเมืองลื้อ
เช้า            หลังจากรับประทานอาหารเช้านำคณะเดินทางสู่สนามกอล์ฟเมืองไฮ เมืองพารา

   
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงภัตตาคาร
บ่าย    นำคณะเที่ยวชม  วัดหลวงเมืองลื้อ  ซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีนจากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านไตลื้อ
ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของอำเภอเมืองหล้า
 

                               

เย็น            นำคณะรับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง หลังจากนั้นพาไปชม โชว์   ใหม่Beautiful South
ก่อนนำทุกท่านก่อนกลับเข้าที่พัก

  

วันที่สี่   ตลาดเช้าไทลื้อ-บ่อหาน-บ่อเต็น (50 กม.)– หลวงน้ำทา –ห้วยทราย (160 กม.)– เชียงของ-เชียงราย
เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อ
หลังจากนั้นเดินทางมุ่งสู่บ่อหาน – บ่อเต็น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองฝั่ง แล้วเดินทางสู่หลวงน้ำทา
เที่ยง ถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารที่ร้านสบายดีหลวงน้ำทา
บ่าย           ออกเดินทางจากหลวงน้ำทามุ่งสู่เมืองห้วยทราย  หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารผ่านแดน ลาว-ไทย หลังจากผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองลูกค้าพร้อมกระเป๋าเดินทางรอรถตรงทาง
ออก(จุดรอรถ) เพื่อโดยสารรถ
Shuttle Bus เพื่อ
ข้ามสะพานสู่ประเทศไทย อ เชียงของผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย จากนั้นเดินทางกลับมาไปยัง อ.เมือง จ.เชียงราย                                                                                                                                                                                                  
                        
                                          
Current Pageid = 310